wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem:
www.gravin.pl

 
§1
Wstęp
1.   Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.gravin.pl jest Łukasz Mrowiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gravin Łukasz Mrowiec zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, NIP 5472058015, REGON 243574508, ul. Kminkowa 6, 43-382 Bielsko-Biała, adres poczty elektronicznej: gravinlukaszmrowiec@gmail.com.
 
§2
Definicje
Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1.   Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zgodny z wymaganiami stawianymi przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2.   Rejestracja – czynność jednorazowa o charakterze dobrowolnym i bezpłatnym, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę pod adresem http://sklep.gravin.pl/rejestracja.html;
3.   Strona umowy – Usługodawca lub Klient;
4.   Konto – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać swoimi danymi osobowymi, stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po  zalogowaniu bez konieczności ponownego podawania swoich danych osobowych;
5.   Login Klienta -  ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta  Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę;
6.   Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
7.   Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.gravin.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także  korzystać z pozostałych oferowanych usług;
8.   Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne   przyznają zdolność prawną, która może posiadać Konto Klienta, złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług dostępnych pod adresem http://www.gravin.pl;
9.   Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową; 
10.   Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
11.   Towar zindywidualizowany - Towar wyprodukowany, przetworzony, obrobiony według specyfikacji i wizualizacji otrzymanej od klienta (specyfikacja wizualna może być również wybierana na podstawie propozycji Usługodawcy) lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
12.   Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu;
13.    Umowa zawarta na odległość - umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
14.   Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach     określonych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
15.   Usługodawca – Łukasz Mrowiec prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gravin Łukasz Mrowiec zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej, NIP 5472058015, REGON 243574508, ul. Kminkowa 6, 43-382 Bielsko-Biała, adres poczty elektronicznej: gravinlukaszmrowiec@gmail.com;
16.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z  Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do nabycia towarów lub usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności.
 
§3
Obowiązki Klienta
1.   Klient zobowiązuje się do korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu. Ponadto  zobowiązuje się do nie dostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 
§4
Zamówienia

1.   Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://www.gravin.pl po dokonaniu Rejestracji pod adresem http://sklep.gravin.pl/rejestracja.html lub także bez konieczności dokonywania Rejestracji.
2.   W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz udostępniony w sklepie i postępować zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami. Otrzymanie wiadomości elektronicznej stanowi potwierdzenie dokonanej rejestracji.
3.   W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy w przeglądarce internetowej wejść na adres Sklepu, tj. http://www.gravin.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru poprzez umieszczenie go w koszyku zamówień. Następnie należy złożyć Zamówienie wskazując sposób dostawy oraz formę płatności. Kolejny krok to ostateczne złożenie Zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „zamawiam i płacę”.
4.  Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie wpłynięcia Zamówienia do Sklepu.
6. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest także zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.  
7. W czasie urlopu na stronie sklepu będzie umieszczona informacja o przebywaniu Usługodawcy na urlopie wraz ze wskazaniem dat urlopu oraz informacją, że wszystkie zamówienia będą realizowane po upływie tego okresu.
 
                                                                                                 §5
Realizacja towarów zindywidualizowanych
 
 1. Klient ma możliwość zlecenia Usługodawcy wykonania towaru zindywidualizowanego odpowiadającego specyfikacji i wizualizacji przedstawionej przez Klienta przy uwzględnieniu możliwości technicznych Usługodawcy.
 2. Wizualizacja oraz opis zamawianego towaru zindywidualizowanego Klient powinien przesłać w wiadomości elektronicznej wraz z grafiką w formacie: *.ai, *.cdr, *.psd, lub *.pdf na adres sklep@gravin.pl wpisując w temacie numer zamówienia.
 3. Usługodawca w terminie do 2 dni roboczych licząc od daty otrzymania wiadomości elektronicznej od Klienta udzieli odpowiedzi, w której określi czy możliwości techniczne oraz materiałowe pozwalają mu na zrealizowanie zamówienia. Ponadto wskaże ostateczną cenę towaru zindywidualizowanego.
 4. Usługodawca może odmówić wykonania Towaru zindywidualizowanego zgodnie z przedstawioną przez klienta specyfikacją i wizualizacją w każdym przypadku bez podania przyczyny oraz uzasadnienia.
 5. Ostateczne przyjęcie zamówienia Towaru zindywidualizowanego do realizacji wymaga potwierdzenia przez Klienta warunków przedstawionych w wiadomości elektronicznej przez Usługodawcę oraz zapłaty przez Klienta zadatku wynoszącego 50% końcowej ceny Towaru.
 6. Projekty wykonane na zlecenie Klienta przez Usługodawcę stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.), natomiast autorskie prawa majątkowe (jak również prawa zależne) do tego utworu przysługują wyłącznie Usługodawcy. Klient nabywa w ramach zrealizowanego zamówienia własność egzemplarza utworu, zgodnie z art. 52 wyżej wskazanej ustawy. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich w wskutek realizacji zamówienia zgodnie ze specyfikacją oraz wizualizacją przedłożoną przez Klienta. Klient gwarantuje, że przysługują mu prawa do dysponowania wizualizacją w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz, że wykonanie tego zamówienia nie wymaga zezwolenia, nie narusza praw majątkowych ani dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku skierowania do Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Klient zobowiązany jest do zwolnienia Usługodawcy od tych roszczeń oraz naprawy poniesionej przez niego szkody.
 8. Do wysyłki Towaru zindywidualizowanego oraz warunków płatności znajdują zastosowanie postanowienia określone poniżej. 
 
 
§6
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1.   Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.   Podane Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy.  
3.   Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towarów, koszty dostawy oraz może zawierać koszty płatności, które będą rzeczywiście poniesione przez Usługodawcę i jest wyraźnie podawana przed ostatecznym złożeniem zamówienia.
4.   Klient ma możliwość uiszczenia całkowitej wartości zamówienia w następujący sposób:

a)    przedpłata przy pomocy przelewu bankowego,  
b)    za pobraniem,
c)    za pośrednictwem PayU,
d)    gotówką - przy odbiorze osobistym

5.   Według wyboru Klienta, Towary będą dostarczane za pośrednictwem:

a)    Kuriera
b)    Poczty Polskiej
c)    Paczkomatów
d)    Odbiór osobisty

6.   Dokładne warunki i ograniczenia dostaw dostępne są na poniżej wskazanych stronach internetowych dostawców:

a)    http://sendit.pl/centrum-informacji/zasady-systemow-dostawy-i-odbioru-przesylek-dpd-i-ups
       https://www.dpd.com.pl/var/dpd/storage/original/application/2fef1ffa82a52e45f340d19a2c01c57f.pdf
       http://www.ups.com/media/pl/terms_carriage_pl.pdf
b)    http://www.poczta-polska.pl/biznes/korespondencja/listy-polecone/
c)    https://twoj.inpost.pl/file/64.pdf
   
7.   Koszty dostawy, w zależności od dokonanego przez Klienta wyboru co do formy dostawy i miejsca dostawy zostaną skalkulowane i wskazane obok ceny Towaru w danym zamówieniu przed jego ostateczną akceptacją. Aktualny cennik usług znajduje się poniżej:

a)   Kurier:  
      Przedpłata na konto - 19,00 PLN
      Pobranie – 24,00 PLN
b)   Poczta Polska (list polecony priorytetowy) – 8,00 PLN
c)   Poczta Polska (list polecony ekonomiczny) – 6,00 PLN
d)   Paczkomaty:
      Przedpłata na konto - 10,00 PLN
      Pobranie – 14,00 PLN
e)   Odbiór osobisty - 0,00 PLN
8. Klient musi wyrazić zgodę na każdą dodatkowo płatną usługę.
9.   Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) w terminie do dwóch dni roboczych po zawarciu Umowy sprzedaży.
10.   W przypadku płatności przelewem bankowym lub za pośrednictwem sytemu PayU wysyłka będzie realizowana po zaksięgowaniu całkowitej wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.
11.  Jeżeli okaże się, że Usługodawca nie może zrealizować zamówienia to niezwłocznie zawiadomi o tym Konsumenta, a jeżeli zapłata nastąpiła w formie przedpłaty zwróci Konsumentowi całą uiszczoną kwotę.
12.   Jeżeli okaże się, nawet przejściowo, że Usługodawca nie może zrealizować zamówienia z  uwagi na to, że Towar o właściwościach zamówionych przez Konsumenta nie może być dostarczony, Usługodawca może zaproponować Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie dostarczenie Towaru zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za taką samą cenę. W takim przypadku Usługodawca jednocześnie powiadomi Konsumenta na piśmie o jego prawie do nie przyjęcia takiego Towaru i odstąpienia od umowy. 
13. Dostawa towaru do Klienta nastąpi w terminie 3 - 5 dni roboczych licząc od dnia przekazania zamówienia do wysyłki.
14. Podany czas dostawy jest czasem przybliżonym, który jest uzależniony od działań lub zaniechań dostawcy.
 15.   W czasie odbioru Towaru Klient ma prawo starannie sprawdzić stan Towaru w celu ustalenia czy Towar nie został uszkodzony w trakcie realizacji dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, Klient może sporządzić stosowny protokół z dostawcą opisując naruszenia.  Brak protokołu, o którym mowa może wpływać na trudności w ustaleniu osoby/podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy. 
 
§7
Odstąpienie

1.   Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia. przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy – Gravin Łukasz Mrowiec, ul. Kminkowa 6, 43-382 Bielsko-Biała.
2.   W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3.  Usługodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia  Towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
4. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia spośród  wskazanych powyżej, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.  Towar  należy zwrócić na adres: Gravin Łukasz Mrowiec, ul. Kminkowa 6, 43-382 Bielsko-Biała.
8.   Odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku Towarów zindywidualizowanych oraz umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy zgodnie z treścią przepisu art. 38 pkt 1 i 3 ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 
§8
Rękojmia za wady towaru
 1. Usługodawca odpowiada za to, że Towar ma wadę fizyczną.
 2. Towar objęty jest rękojmią za wady w terminie 2 lat od dnia sprzedaży.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Usługodawca ma 14 dni od dnia złożenia żądania Konsumenta na rozpatrzenie tego żądania. Jeżeli w tym terminie nie ustosunkuje się do żądania, oznacza to, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.
 5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Cenę obniża się proporcjonalnie do ceny wynikającej z umowy; proporcja ta odpowiada wartości Towaru wadliwego w stosunku do wolnego od wad.
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Korzystanie z rękojmi za wady w przypadku Klientów niebędących Konsumentami odbywa się na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów Kodeksu cywilnego.
 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi dostarczy Towar na koszt Usługodawcy na adres: ul. Kminkowa 6, 43-382 Bielsko-Biała.
 
§ 9
Dane osobowe
1.   Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2.   Dane osobowe uzyskane w trakcie rejestracji, składania oraz realizacji zamówień gromadzone są i wykorzystywane jedynie w zakresie koniecznym do świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie.
3.   Klientowi przysługuje prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;
 • żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
4.   W celu skorzystania z prawa opisanego powyżej Klient powinien wysłać stosowny wniosek listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy Gravin Łukasz Mrowiec, ul. Kminkowa 6, 43-382 Bielsko-Biała.
5.   Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6.   Po zakończeniu korzystania z usług przez Klienta, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych powyżej, za wyjątkiem tych danych, które są dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, chyba że wyrazi on zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.
 
§ 10
Polityka plików cookies
1.   Przez korzystanie ze Sklepu internetowego wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym Klienta oraz wykorzystywanie cookies przez Usługodawcę zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez Usługodawcę cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Sklepu internetowego.
2.   Cookies to niewielkiej wielkości pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu Klienta podczas odwiedzania różnych stron w Internecie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z daną stroną internetową.
3.   W związku z udostępnianiem zawartości Sklepu internetowego przez Usługodawcę, stosuje się cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Klienta, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.
4.   Niniejsze postanowienia dotyczące cookies mają odpowiednie zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Sklepu internetowego.
5.   Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron Sklepu internetowego do preferencji Klienta;
 • rozpoznania urządzenia Klienta i odpowiedniego wyświetlenia zawartości Sklepu internetowego dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej zakładce Sklepu internetowego ponownie wpisywać login i hasła
6.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej odpowiednich producentów tego typu oprogramowania. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta, a tym samym Usługodawca będzie w stanie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Klienta i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
7.   Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Sklepu internetowego, w szczególności wymagających logowania.
8.   Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 
§ 11
Postanowienia końcowe
1.   Niniejszy Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowanie jego nowej treści na stronie internetowej http://www.sklep.gravin.pl Zmiana wchodzi w życie z chwilą jej opublikowania.
2.   O treści zmian Regulaminu Klient korzystający z usług Sklepu internetowego zostanie powiadomiony przez Usługodawcę na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej.
3.   Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.
4.   Usługodawca ma prawo do sprawdzenia poprawności działania sprzedawanych przedmiotów. W tym celu może otwierać fabrycznie zapakowane Towary, ściągać folie zabezpieczające.
5.   Zabrania się kopiowania zdjęć, materiałów graficznych, opisów produktów zamieszczonych na stronie, w całości stanowią one własność Usługodawcy.
6. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7.   Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług Sklepu internetowego podlega w całości prawu polskiemu, a w szczególności właściwym przepisom Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 
 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl